barnehagen

Vi legger vekt på en god og fast dagrytme her i barnehagen, slik at barna får en trygg og forutsigbar hverdag. Vi deler barna inn i mindre grupper slik at hvert enkelt barn blir sett og hørt på en god måte.

Velkommen til Nordby Gardsbarnehage

Barnehagen ble startet i 2010 av Mari Bjertnæs og Bjørge Endrerud som eier både garden og barnehagen. Vi har nå ca 60 kuer, 25 griser, 15 høns, 2 kaniner, 1 sau og 2 katter. Barna hos oss er daglig med i veslefjøset hvor de har stell og pass av dyrene. Barna lærer seg å ta vare på dyra og dekke behovene for mat, vann, nærhet og kos. I løpet av et år deltar vi på de ulike hendelsene som skjer på garden. Det er hendelser som våronn, ku-slepp, kalving, slakting og innhøsting.

Når vi ikke er ute i fjøset er vi mye ute og leker, går på tur, har aktiviteter ute/inne i små grupper.
Vi ønsker å gi dere innblikk i våre tilvenningsrutiner som er viktig for å gi både dere foresatte og barna en god start på barnehagetiden. I tilvenningen er det like viktig å bruke tid på dere foresatte som barna. Trygge foresatte gir trygge barn 🙂